شاهین

پروفایل کاربر

نام فارسی

شاهین

دانشگاه

تبریز

رشته

پزشکی

سال ورود

۱۳۸۳

ads