پريسا

پروفایل کاربر

نام فارسی

پريسا

دانشگاه

بوشهر

رشته

پزشکی

سال ورود

۱۳۹۰

ads