نگار

پروفایل کاربر

نام فارسی

نگار

دانشگاه

تهران پزشکی (آزاد)

رشته

پزشکی

سال ورود

۱۳۸۹

ads