ندا

پروفایل کاربر

نام فارسی

ندا

دانشگاه

تبریز

رشته

مامایی

سال ورود

۱۳۹۳

ads