کیانوش امینی

پروفایل کاربر

نام فارسی

کیانوش امینی

دانشگاه

شهید بهشتی

رشته

پزشکی

سال ورود

۱۳۸۵

ads