فرخ

پروفایل کاربر

نام فارسی

فرخ

دانشگاه

تبریز

رشته

پزشکی

سال ورود

قبل از ۱۳۸۰

ads