حمید شمس

پروفایل کاربر

نام فارسی

حمید شمس

دانشگاه

شهید بهشتی

رشته

پزشکی

سال ورود

۱۳۸۷

ads