امیررضا لیاقت

پروفایل کاربر

نام فارسی

امیررضا لیاقت

دانشگاه

مشهد

رشته

پزشکی

سال ورود

۱۳۸۸

ads