پرستاری

خون گیری

Viewing 1 post (of 1 total)
 • نویسنده
  نوشته
 • #37138
  نمایهٔ مرضیه
  مرضیه
  Participant
  @marzi333
  • نوشته ها: 2

  گام اول:درهراقدامی بایدبیمارراشناسایی کنیدتااشتباهاازکسی دیگرخون نگیریم.درصورت مشکل خاص دربیمارازفردسوال کنیم یادرصورتی که پرونده آن رادراختیارداریم اطلاعات راازآن کسب کنیم اگرخون گیری نیازبه ناشتا داردبایدمریضمدت زمان مشخصی راناشتابماند.

  گام دوم:معرفی خودوتستی که توسط ماانجام میشود.این حق بیماراست که اصلاعاتی درموردتست وروش نمونه گیری بداند وماوظیفه داریم هرسوالی دراین زمینه که مربور به نحوه نمونه گیری وهمچنین روش خونگیری است رابه بیمارتوضیح دهیم.

  گام سوم:رعایت بهداشت فردی توسط نمونه گیر.همان گونه که میدانیدنمونه خون یکی از خطرناک ترین نمون آزمایشگاهی است وهمیشه آن راخطربالقوه درنظربگیریم برای حفظ سلامتی خودوبیماروهمچنین دیگرکارکنان ومراجعه کنندگان وظیفه داریم بهداشت رارعایت کنیم وتاجایی وه امکان داردازدستکش یکبارمصرف استفاده کنیم.

  گام چهارم:مشاهده تست های درخواستی مریض است نسخه تست های بیماررابه دقت بخوانیم ولوله موردنظررابرای انجام خونگیری قبلااماده کنیم .همیشه نام بیمار،تاریخ تولد،بررسی مشخصات شناسنامه ای برای کسب هویت اصلی مریض رابرسی کنیم تابعدبه مشکلی برنخوریم برچسب لوله هاوهمچنین نام بیماررابررسی کنیدتاشایداشتباهی رخ نداده باشد.

  گام پنجم:ازسلامت لوله هاازنظر ظاهریاتاریخ گذشته بودن وهمچنین محیط هایی برای خون گیری استفاده میکنیم مطمئن شویم.

  گام ششم:انتخاب سوزن مناسب برای خون گیری .نیدل هادارای اندازه های مختلفی هستند براساس سن فرد،شرایط فیزیکی ،ومقدارخونی که قراراست گرفته شودانتخاب میکنیم.

  بعدازاین مراحل اولیه بایافتن رگ مناسب کارخودراادامه میدهیم.

  گام اول:مریضبایددرصندلی مخصوص خونگیری بنشیتدوکاملابی حرکت باشد عدم خم شدن بیماردرناحیه آرنج درصورتی که مریضروی تخت خوابیده باشد برای راحتی کار بالشت زیردست آن قراردهیم.

  گام دوم:دریافتن رگ انتخاب دستی است که ازآن نمونه گیری میشود سپس ۷٫۵تا۱۰سانتی متربالاترازمحل خونگیری توسط تورنیکت میبندیم

  گام سوم :درخواست ازمریضبرای مشت کردن دست خوداست .

  گام چهارم:باانگشت اشاره خودرگ رامیابیم برای افزایش اتساع رگ این کارراباانگشت اشاره انجام میدهیم .

  گام پنجم:محل خون گیری راباالکل ضدعفونی میکنیم به صورت دورانی این کارراانجام میدهیم .

  گام ششم:اجازه دهیدالکل حدود۳۰ثانیه روی پوست خشک شود تاهنگام واردشدن نیدل احساس سوزش نکنند.

  بعدازیافتن رگ

  ۱_سرنگ ونیدل راازنظرنقص ظاهری برسی شودوسرنگ رابه حالت آماده دربیاورید.

  ۲_گرفتن بازوبیمارتوسط انگشت شصت وحدود۲٫۵تا۵سانتیمتر پایین ترازمحا خونگیری است برای فیکس کردن وکشیدن پوست باانگشت شصت مطمئن شوید که باسرعت پایینی این کارراانجام میدهیدتاباعث رفلکس توسط بیمارنشود.

  ۳_سوزن باوریدخط به خط شودوبه صورت مورب باشد.

  ۴_سوزن راواردرگ کنید مراقب باشید دست خودتان باسرنگ برخوردنکند.

  ۵_بعدازآنکه مقدارکافی خون واردسرنگ شد تورنیکت راباز کنید.

  ۶_سپس سوزن باز شده ودرسیف باکس بیندازیدوبعدازآن خون راوارد لوله کنید وکاملا میکس کنید برای مخلوط کردن ۵_۸باراین کارراانجام دهیدلوله های باقی مانده راتوسط نمونه خون پرکنید تادرخواست تست کامل شود.

  ۷_ازمریضبخواهیدکه دست خودراباز کند ویک تکه گازپانسمان رادرمحل خون گیری قراردهیم .

  نکات ایمنی

  سوزن رادرسیف باکس قراردهیم

  قراردادن گاز درمحل خون گیری.

  نمونه رادرصورت نیاز درسرماقراردهیم.

Viewing 1 post (of 1 total)

برای پاسخ دادن به این تاپیک، به سیستم وارد شوید.

ads