پرستاری

خون گیری

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • نویسنده
  نوشته
 • #37151
  نمایهٔ مرضیه
  مرضیه
  Participant
  @marzi333
  • نوشته ها: 2

  هدف:تهیه نمونه جهت انجام تست های آزمایشگاهی،وارد کردن کاتترهای خونی .

  وسایل موردنیاز:تورنیکه ،سرنگ به اندازه مناسب ،سرسوزن اضافی دستکش لاتکس ،پنبه الکل ولوله های ازمایش.

  روش انجام کار:

  ۱-دست های خودرا بشویید دستکش یک بارمصرف بپوشید .

  ۲-نام مددجوراکنترل کنید.

  ۳-تورنیکه را۱۰_۵سانتی مار بالاتر ازمحل رگ موردنظر ببندیدومطمئن شوید زیادسفت نباشد.تورنیکه نبایدبیشتراز یک دقیقه برروی بازوی ممدجوبسته شود.

  ۴-وریدی رادرقسمت تحتانی اندام که برجسته تراست انتخاب کنید.بهترین محل حفره جلوی بازو(Antecubital fossa  )می باشد.

  ۵-ازروش های برجسته کردن وریداستفاده نمایید.

  ۶-سرسرنگ رابرداشته وباعقب جلوبردن پیستون سرنگ راروان سازید.

  ۷-روی پوست ناحیه موردنظررابه صورت دورانی به شعاع۵سانتی متر ضدعفونی کنید.

  ۸-سرسوزن رابه روش مستقیم یاغیرمستقیم بازاویه ۱۵درجه واردوریدموردنظرنموده وپیستون سرنگ رابه سمت عقب بکشید.درصورت مشاهده خون درانتهای سرسوزن واطمینان ازورودرگ ،خون گیری را انجام دهید.

  ۹-تورنیکه رابازنموده پنبه الکل روی ناحیه قراردهید،سرسوزن راخارج نماییدوبرروی محل ورودسرسوزن پنبه خشک یاگازکوچک قراردهید .

  ۱۰-بدون درپوش گذاشتن (Recap)سرسوزن،سرسوزن راتوسط نیدل کاترجدانموده ونمونه راازحاشیه کناری لوله آزمایش به درون شیشه نمونه گیری واردنمایید ودرصورت نیازبه لخته نبودن نمونه خون ،۸بارظرف راتکان دهید.

  ۱۱-مشخصات مددجوتاریخ،نام آزمایش،نام پزشک،نام بخش راروی برچسب لوله بنویسید.

  ۱۲-برای انجام آزمایش شمارسلول های خونی CBC:Count Blood Cellازنمونه خون سیتراته (غیرلخته)وبرای آزمایشات بیوشیمی خون،آنزیم هاوهورمون هاو…ازنمونه لخته استفاده میشود.

  برای تست های انعقادی از لوله های مخصوص استفاده میشود وبرای هرآزمایش حجم مشخصی خون رادرون لوله ریخته میشود .برای انجام بعضی از تستهای خونی لازم است ممدجو ناشتاباشد.

  راه های جلوگیری ازهمولیز

  ۱-ازرگ های مدیال کوبیتال ،سفالیک وبازیلیک درقسمت جلویی آرنج خونگیری انجام شود.

  ۲-سوزنی مناسب که برحسب فیزیک مددجوومیزان خونی که باید جمع آوری شود انتخاب میگردد.

  ۳-بیشترازسوزن های شماره۱۹تا۲۳استفاده شود.وازسوزنهای کوچکتروبزرگتراستفاده نکنید

  ۴-مشت مددجوبه مدت طولانی بسته نباشد.

  ۵-بعدازاستفاده ازالکل اجازه دهید ،محل خونگیری خشک شود سپس نمونه گیری نمایید.

  ۶-هنگام خونگیری باسرنگ پیستون راباسرعت به عقب نکشید.

  ۷-هنگام انتقال خون ازسرنگ به لوله ها،پیستون آن رابافشاربه پایین هل ندهید.

  ۸برای جلوگیری کردن از کف کردن نمونه تمام اتصالات سرنگ درحین خون گیری محکم باشد.

  ۹-برای مخلوط کردن نمونه با موادضد انعقادلوله هارابه آرامی سروته نمایید.

  ۱۰-لوله های سرمی که بدون ماده فعال کننده لخته میباشند بایدبه مدت ۶۰دقیقه به حالت ایستاده باقی بمانندوسه بارسروته شوند.

  ۱۱لوله های حاوی سیترات سدیم برای آزمایش های انعقادی باید۸-۴بارسروته شوندسایرلوله های حاوی ماده ضد انعقاد ۱۰بارسروته شوند.

  منبع:کتاب اصول فنون مامایی مولفین مهری شمسی_مریم کشاورز

  #37152
  نمایهٔ عاطفه
  عاطفه
  Participant
  @atefe314
  • نوشته ها: 2460

  لوله های حاوی سیترات سدیم برای آزمایش های انعقادی باید۸-۴بارسروته شوند

  مرسی!

  حالا هی ما میگیم و میخونیم و مینویسیم… “سروته شوند!” باز بچه ها میان خیلی با کلاس ۸ میچرخونن!

  آزمایشگاهی ها صداشون درمیاد که نمونه لخته شد…هیچ مریض هم دوباره… :زبان

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

برای پاسخ دادن به این تاپیک، به سیستم وارد شوید.

ads