اولین و تنها شبکه اجتماعی - علمی دانشجویان علوم پزشـکی، که در آن دانسـته هایـــمان را باهم به اشتراک میگذاریم، تا بیشتر یاد بگیریم.

اولین و تنها شبکه اجتماعی – علمی دانشجویان علوم پزشکی، که در آن دانسته هایمان را با هم به اشتراک میگذاریم، تا بیشتر یاد بگیریم.

در مدنت همه با هم دوست هستند و کسی رئیس نیست. محتوای مدنت توسط اعضای آن تولید و کنترل می شود. فعالیت مدنت به شهر و نوع دانشگاه  محدود نمی شود و هر دانشجویی که عضوی از رشته های علوم پزشکی باشد می تواند در آن فعالیت کند.

هدف ما این نیست که چیزهای آماده به مخاطبین خود بدیهم. بلکه این است که حداقل به هم‌کیشان خود بیاموزیم چیزهایی را که دارند با دیگران به اشتراک بگذارند. فقط مصرف کننده نباشند و از داشته های خود به دیگران هم بدهند.
این یک فرهنگ است. یک طرز تفکر است. برای تغییر و داشتن جامعه ای بهتر.

مدنت، متفاوت از هر سایت و شبکه ای که تا به حال دیده اید، بدون حاشیه و ایمن برای فعالیت های علمی و فرهنگی ماست. ما اینجا نظم، فرهنگ و علم را به هم هدیه می دهیم.